شاخص های بهره وری تجهیزات آموزشی

عملکرد تفاهم نامه با ستاد کل نیروهای مسلح                                                           پیوست 

بخشنامه لزوم بهره برداری از سامانه اختصاص طرح های کارورزی و مهارت آموزی

شیوه نامه  آموزش تلفیقی                                                                                 پیوست

دستورالعمل مهارت آموزی ویژه                                                                        پیوست                                                       

نامه شماره 97/200/3749 مورخ 97/02/11                                        نتایج

ارسال پیامک به متقاضیان تسهیلات اشتغال روستایی