•         مشارکت در برنامه ریزی آموزش عمومی فنی و حرفه ای کشور در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات.
 •       برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی مصوب.
 •      مشارکت در تنظیم برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای کشور با هماهنگی سازمان های محلی در راستای سیاست های اشتغال و بازار کار منطقه ای.
 •        همکاری در برآورد اعتبارات اجرای برنامه های آ؛موزشی مورد نیاز سازمان با معاونت اداری و پشتیبانی.
 •       همکاری با واحدهای صنعتی کشور در جهت ارتقاء کیفی مهارت نیروی کار شاغل.
 •        تنظیم برنامه های اجرائی لازم در جهت آموزش های مهارتی روستائی کشور.
 •        ارائه پیشنهادات لازم در جهت بهبود و اصلاح قوانین ومقررات مربوط به آموزش های فنی و حرفه ای.
 •        تشویق و ترغیب مدیران صنایع در زمینه ایجاد مراکز کارآموزی جوار، مراکز بین کارگاهی و شهرکهای صنعتی.
 •        همکاری در برگزاری المپیادهای مهارت ملی و مشارکت در المپیاد مهارت بین المللی.
 •        همکاری در برنامه ریزی و تربیت مربیان مورد نیاز بخش های دولتی و غیر دولتی.
 •      اتخاذ تدابیر و ایجاد هماهنگی های لازم در جهت ارتقاء علمی و آموزشی مربیان در راستای مشاوره و هدایت های شغلی کارآموزان بر اساس مطالعات و بررسی ها و گزارشات واحدهای ذیصلاح از نیازهای بازار کار.
 •   نظارت بر توسعه کمی و کیفی مراکز آموزشی فنی و حرفه ای با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی و خصوصی و حمایت از آنها در چاچوب قوانین و مقررات مربوطه.
 •       همکاری فعال با تشکل های کارگری و کارفرمائی  در جهت گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و ارتقاء مهارت کارگران.
 •       همکاری و مطالعه در استقرار اتوماسیون اداری در واحد های آموزشی.
 •       همکاری با سایر معاونت های سازمان در جهت برنامه ریزی، تهیه و تدوین و استقرار طرح ها و لوایح مربوط به آموزش های فنی و حرفه ای.
 •       نظارت بر حسن اجرای وظایف سازمانی حوزه مدیران و سایر کارکنان تحت سرپرستی.
 •       نظارت و ارزشیابی عملکرد مدیران تحت سرپرستی.
 •       نظارت و همکاری بر برنامه ریزی در خصوص ارتقاء دانش و مهارت کارکنان تحت سرپرستی.
 •       نظارت بر ایجاد گروه های آموزشی و فعالیت آنان.
 •       حفظ و ارتقاء فرهنگ بهداشت کار کارآموزان و مربیان و توسعه الگوهای بهداشت و ایمنی کار  در کارگروه های مراکز اموزشی.
 •       برنامه ریزی و نظارت بر آموزش بهداشت و ایمنی کار، ضمن آموزش مهارت ها برای مربیان و کارآموزان.
 •       همکاری مستمر با دفتر بودجه و تشکیلات به منظور اتخاذ تدابیر لازم در جهت منطقی نمودن فرایندهای اجراءی –آموزشی.
 •      همکاری با مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مواقع مقتضی و ضروری به منظور ارتقاء فرایندهای اجرای آموزش و ارائه گزارش های لازم به ریاست سازمان.
 •  
 • شرح وظايف معاونت آموزش از سوي رياست محترم سازمان
 •   آینده پژوهی، شناسايي و توسعه مشاغل به ویژه مشاغل مرتبط با فناوری های با ارزش افزوده بالا با درنظر گرفتن اولويت فناوريهاي مندرج در نقشه    جامع علمي كشور و نيازهاي بازار كار در كليه حوزه ها اعم از «صنعت»، «خدمات»، «كشاورزي»، و «فناوريهاي راهبردي و نوين».
 •   ارتقاء سطح توانمندیهای تخصصی و سازمانی همکاران حوزه هاي آموزش و مهارتهای پیشرفته سراسر كشور.
 •  توسعه تعاملات با سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور، کلیه سازمان ها و دستگاههای تابعه وزارت متبوع و معاونت های سازمان و مديران كل آموزش فني و حرفه اي استان ها به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای درون و بین دستگاهی.
 •     ارتقاء شایستگیهای حرفه ای جویندگان کار اعم از شهری، روستایی و عشايري، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی، نخبگان مهارتي، شاغلین بنگاههای اقتصادی و صنایع مختلف، و آسیب­دیدگان اجتماعی با رویکرد اشتغال­زایی، کارآفرینی و عدالت اجتماعي.
 •      توجه ویژه به بهسازی و نوسازی مراکز آموزشی با استفاده از ظرفیتهای سازمانهاي ملي و بین المللی.
 •     حمایت از توسعه کیفی و کمی مراكز آموزشي و آموزشگاههای فني و حرفه اي آزاد در سطح ملی و بین المللی با رويكرد ارتقاء برنامه ریزی و نظارت فرآیندهاي آموزشی در بخش دولتی و اجرای آموزشها در بخش غیردولتی.
 •    ارتقاء بهره­وري با استفاده بهينه از ظرفيت مراكز آموزشي با تاكيد بر تربيت تكنسين ماهر و توسعه ظرفيتهاي اشتغال كشور.
 •  اعتبار سنجی مراکز آموزش دولتی و غیر دولتی و استفاده از دستاوردهای آن در ارتقاء نیروی انسانی و حمایت مالی و تخصصی از موسسات با درجه اعتبارسنجی بالا، و مديريت جامع عملكرد آموزشي.
 •   بهبود، يكپارچه سازي و بروز رساني استانداردهاي شغلي و شايستگي و منابع آموزشي با توجه ويژه بر ابعاد مختلف توسعه اعم از اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، محيط زيستي و اخلاق حرفه اي.
 •  توسعه الگوهاي مختلف آموزشهاي فني و حرفه اي به ويژه آموزشهاي مجازي و شبيه سازي.
 • تلاش براي هماهنگي و انسجام بخشي به آموزشهاي مهارتي با تاكيد بر استقرار نظام صلاحيت حرفه اي.
 •  مشاركت با معاونت اداري و پشتيباني سازمان براي تحقق بودجه ريزي عملياتي در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي.
 • مشارکت در برنامه ریزی آموزش عمومی فنی و حرفه ای کشور در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات.
 •  برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی مصوب.
 • مشارکت در تنظیم برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای کشور با هماهنگی سازمان های محلی در راستای سیاست های اشتغال و بازار کار منطقه ای.
 •  همکاری در برآورد اعتبارات اجرای برنامه های آ؛موزشی مورد نیاز سازمان با معاونت اداری و پشتیبانی.
 •  همکاری با واحدهای صنعتی کشور در جهت ارتقاء کیفی مهارت نیروی کار شاغل.
 •  تنظیم برنامه های اجرائی لازم در جهت آموزش های مهارتی روستائی کشور.
 •  ارائه پیشنهادات لازم در جهت بهبود و اصلاح قوانین ومقررات مربوط به آموزش های فنی و حرفه ای.
 •  تشویق و ترغیب مدیران صنایع در زمینه ایجاد مراکز کارآموزی جوار، مراکز بین کارگاهی و شهرکهای صنعتی.
 •  همکاری در برگزاری المپیادهای مهارت ملی و مشارکت در المپیاد مهارت بین المللی.
 •  همکاری در برنامه ریزی و تربیت مربیان مورد نیاز بخش های دولتی و غیر دولتی.
 •  اتخاذ تدابیر و ایجاد هماهنگی های لازم در جهت ارتقاء علمی و آموزشی مربیان در راستای مشاوره و هدایت های شغلی کارآموزان بر اساس مطالعات و بررسی ها و گزارشات واحدهای ذیصلاح از نیازهای بازار کار.
 •  نظارت بر توسعه کمی و کیفی مراکز آموزشی فنی و حرفه ای با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی و خصوصی و حمایت از آنها در چاچوب قوانین و مقررات مربوطه.
 • همکاری فعال با تشکل های کارگری و کارفرمائی  در جهت گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و ارتقاء مهارت کارگران.
 •  همکاری و مطالعه در استقرار اتوماسیون اداری در واحد های آموزشی.
 •  همکاری با سایر معاونت های سازمان در جهت برنامه ریزی، تهیه و تدوین و استقرار طرح ها و لوایح مربوط به آموزش های فنی و حرفه ای.
 •  نظارت بر حسن اجرای وظایف سازمانی حوزه مدیران و سایر کارکنان تحت سرپرستی.
 •  نظارت و ارزشیابی عملکرد مدیران تحت سرپرستی.
 •  نظارت و همکاری بر برنامه ریزی در خصوص ارتقاء دانش و مهارت کارکنان تحت سرپرستی.
 •  نظارت بر ایجاد گروه های آموزشی و فعالیت آنان.
 •  حفظ و ارتقاء فرهنگ بهداشت کار کارآموزان و مربیان و توسعه الگوهای بهداشت و ایمنی کار  در کارگروه های مراکز اموزشی.
 •  برنامه ریزی و نظارت بر آموزش بهداشت و ایمنی کار، ضمن آموزش مهارت ها برای مربیان و کارآموزان.
 •  همکاری مستمر با دفتر بودجه و تشکیلات به منظور اتخاذ تدابیر لازم در جهت منطقی نمودن فرایندهای اجراءی –آموزشی.
 •   همکاری با مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مواقع مقتضی و ضروری به منظور ارتقاء فرایندهای اجرای آموزش و ارائه گزارش های لازم به ریاست سازمان.