دکتر محمدرضا شاه پسند

معاون آموزش

        
اباذر کلهر

رییس دفتر معاونت آموزش

kalhor@irantvto.ir

 

 
 
 
 
 
  
 

 علیرضا هدایت پور اطاقسرا

کارشناس معاونت آموزش

Ali_hedayatpour@yahoo.com

 

زهرا زمانی زنوز

کارشناس معاونت آموزش

zamani zenooz@yahoo.com