علیرضا حاتم زاده
معاون آموزش
   
اباذر کلهر

رییس دفتر معاونت آموزش

kalhor@irantvto.ir

 

 
 
 
 
 
  
 

 علیرضا هدایت پور اطاقسرا

کارشناس معاونت آموزش

Ali_hedayatpour@yahoo.com

 

 

داود فرخی 

کارشناس معاونت آموزش

 

 

 زهرا زمانی زنوز

کارشناس معاونت آموزش

zamani zenooz@yahoo.com