سنگ آهن  https://training.irantvto.ir/uploads/سنگ_آهن.pdf

اتاق تعاونhttps://training.irantvto.ir/uploads/اتاق_تعاون.pdf

معاونت تعاون وزارت کار https://training.irantvto.ir/uploads/تفاهم_نامه_همکاری_با_معاونت_.pdf

بوتانhttps://training.irantvto.ir/uploads/148_889_61_بوتان.pdf

خانه صنعت معدن تجارتhttps://training.irantvto.ir/uploads/خانه_صنعت_و_معدن.pdf

تفاهم نامه سه جانبه https://training.irantvto.ir/uploads/تفاهم_نامه_همکاری_سه_جانبه.pdf

سایپاhttps://training.irantvto.ir/uploads/تفاهم_نامه_سایپا.pdf

اتحادیه انجمن های دانش آموزی https://training.irantvto.ir/uploads/اتحادیه_انجمنهای_اسلامی_دانش_آموزان.pdf

باز آفرینی شهری  https://training.irantvto.ir/uploads/تفاهم_نامه_بازآفرینی.pdf

قرار گاه مهارت آموزی ستاد کل نیرو های مسلح https://training.irantvto.ir/uploads/نیروهای_مسلح.pdf

ستاد مبارزه با مواد مخدر https://training.irantvto.ir/uploads/مواد_مخدر.pdf

کمیته امدادhttps://training.irantvto.ir/uploads/کمیته_امداد.pdf

سازمان آموزش و پرورش استثنائی https://training.irantvto.ir/uploads/استثنایی.pdf

مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران https://training.irantvto.ir/uploads/مرکز_آموزش_و_تحقیقات_صنعتی_ایران.pdf

مرکز ملی فرش ایرانhttp://training.irantvto.ir/uploads/148_889_16_فرش.pdf

پروژه بینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمانhttps://training.irantvto.ir/uploads/بهینه_سازی_انرژی.pdf

اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزیhttp://training.irantvto.ir/uploads/.pdf

جهاد کشاورزی https://training.irantvto.ir/uploads/تفاهمنامه_جهاد_کشاورزی.pdf

ستاد گیاهان داروئی https://training.irantvto.ir/uploads/ستادگیاهان_دارویی_معاونت_علمی_ریاست_جمهوری.pdf

اتو کلاوhttps://training.irantvto.ir/uploads/اتوکلاو.pdf

وزارت علوم https://training.irantvto.ir/uploads/وزارت_علوم.pdf

بنیاد شهید  https://training.irantvto.ir/uploads/بنیاد_شهید.pdf

راهداری https://training.irantvto.ir/uploads/راهداری.pdf

رضوان شریف https://training.irantvto.ir/uploads/رضوان_شریف.pdf

بنیاد ملی تعاون و توسعه کا آفرینی زنان ایران https://training.irantvto.ir/uploads/بنیاد_ملی_تعاون_و_توسعه_کارآفرینی_زنان_ایران.pdf

سازمان متخصصین و مدیران ایران https://training.irantvto.ir/uploads/سازمان_متخصصین_و_مدیران_ایران.pdf

شبکه آزمایشگاهی https://training.irantvto.ir/uploads/شبکه_آزمایشگاهی.pdf

پخش فرآورده های نفتی ایران  https://training.irantvto.ir/uploads/پخش_فرآورده_های_نفتی.pdf

شرکت ملی گازhttps://training.irantvto.ir/uploads/شرکت_ملی_گاز.pdf 

شیلات و اتحادیه صیادی https://training.irantvto.ir/uploads/شیلات.pdf

سازمان بازنشستگی https://training.irantvto.ir/uploads/سازمان_بازنشستگی.pdf

کناف  https://training.irantvto.ir/uploads/148_889_4_کناف.pdf

محیط زیست https://training.irantvto.ir/uploads/محیط_زیست.pdf

سولار https://training.irantvto.ir/uploads/سولار.pdf

بسیج جامعه عشایری https://training.irantvto.ir/uploads/عشایری.pdf

خانواده پایور https://training.irantvto.ir/uploads/تفاهم_نامه_خانواده_پایور_99.pdf

مناطق آزاد https://training.irantvto.ir/uploads/148_889_64_تفاهم_نامه_مناطق_آزاد.pdf

دانشگاه پیام نور https://training.irantvto.ir/uploads/تفاهمنامه_دانشگاه_پیام_نور.pdf

دانشگاه فرهنگیان https://training.irantvto.ir/uploads/تفاهمنامه_دانشگاه_فرهنگیان.pdf

سازمان زندان ها https://training.irantvto.ir/uploads/تفاهمنامه_سال_1398-سازمان_زندانها.pdf

ایران مهارت https://training.irantvto.ir/uploads/توافق_نامه_طرح_ایران_مهارت_سال_96.pdf

جهاد کشاورزی https://training.irantvto.ir/uploads/تفاهمنامه_جهاد_کشاورزی.pdf

بسیج سازندگی https://training.irantvto.ir/uploads/سازندگی.pdf

دانشگاه تهران https://training.irantvto.ir/uploads/تفاهمنامه_دانشگاه_تهران.pdf

تفاهم نامه بین سازمان و ستاد توسعه فناوری https://training.irantvto.ir/uploads/ستاد_توسعه_فناوری.pdf

سازمان جوانان و هلال احمر https://training.irantvto.ir/uploads/سازمان_جوانان_هلال_احمر.pdf

موسسه مجمع خیرین حامی بازماندگان از تحصیل https://training.irantvto.ir/uploads/مجمع_خیرین_حامی_بازماندگان_از_تحصیل.pdf

دانشکده کارآفرینی https://training.irantvto.ir/uploads/دانشکده_کارآفرینی.pdf

دانشگاه آزاد https://training.irantvto.ir/uploads/دانشگاه_آزاد.pdf

سازمان بهزیستی https://training.irantvto.ir/uploads/سازمان_بهزیستی.pdf

سازمان ملی کارآفرینی ایران https://training.irantvto.ir/uploads/سازمان_ملی_کارآفرینی_ایران.pdf

معاونت توسعه کارآفرینی وزارت کار https://training.irantvto.ir/uploads/معاونت_توسعه_کارآفرینی_وزارت_کار.pdf

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری https://training.irantvto.ir/uploads/معاونت_علمی_و_فناوری_ریاست_جمهوری.pdf

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران https://training.irantvto.ir/uploads/148_889_78_emidro_3-11-97.pdf

منطقه آزاد چابهار https://training.irantvto.ir/uploads/منطقه_آزاد_چابهار.pdf